Advies Gebouwencommissie PGM

De opdracht

Eerder heeft, ingegeven door de financiële situatie van de Protestante Gemeente Mariengaarde, de kerkenraad een adviescommissie geformeerd. Dit nadat de vaststelling is gedaan dat gedurende een aantal opvolgende jaren het jaarresultaat van de kerk negatief was en dat er op het financiële vlak iets moet gebeuren. De beleidsmatige keuze werd gemaakt om niet te korten op de formatie en de kosten van het pastoraat. Gevolg van die beleidskeuze was dat er een advies werd gevraagd t.a.v. de kerkgebouwen.

De door de kerkenraad afgegeven opdracht aan de adviescommissie was en is dus gebaseerd op het financiële aspect: hoe kan, t.b.v. de continuïteit, op basis van voornoemde beleidskeuze het structurele tekort worden gereduceerd en behoeft er daardoor minder beroep te worden gedaan op het eigen vermogen.

Opties

De gebouwencommissie heeft vrij snel na aanvang van haar werkzaamheden de volgende 4 opties benoemd:

 de Hoeksteen behouden, St. Maarten afstoten

 St. Maarten houden, de Hoeksteen afstoten

 beide gebouwen behouden, elk met een eigen functie

 beide gebouwen afstoten en een alternatieve locatie kiezen (bv. het MFC)

 

Lees meer in deze bijlage