Welkom en afscheid van ambtsdragers

Bij dezen kan de kerkenraad aan de gemeente de namen bekend maken van de gemeenteleden welke bereid zijn gevonden zitting te nemen in de kerkenraad.

Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozene kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente. Tot woensdag 10 mei a.s. hebt u de tijd om deze bezwaren schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de kerkenraad in te dienen.

Onderstaand in volgorde: de aftredende kerkenraadsleden en de toetredende gemeenteleden. De bevestigingsdienst van de nieuwe ambtsdragers en het afscheid nemen van de aftredende ambtsdragers vindt plaats op zondag 14 mei a.s.

 

De volgende ambtsdragers zijn in 2017 aftredend:

Diakenen: Anneke Luehof en Sjoeke Vellema-Zijlstra

Wijkouderlingen: Sjoerd van der Meer, Trijn Pool-Ritzema en Wytske Wassenaar-Venema

Beleidsouderling: Jaap Bosgra

Voorzitter: Jos Dijkmeijer

 

Toetredende gemeenteleden:

Diakenen: Tineke Vellema-Smit Hegebuorren 8 en Jetty van Gunst-Boersma Meekmawei 9

Wijkouderlingen: Jiskje de Vries-Hellema Noordermiedweg 2C, Hinke de Vries-de Vries Doniaweg 12A en Gerben Talsma Ondersmastate 11

Ouderling kerkrentmeester: 1 vacature

Beleidsouderling: Cor Hellema Jouwsmabuorren 8

Voorzitter: Dirk Vis Offingaweg 2A

 

Beschikbaar voor termijnverlenging:

Jeugdouderling: Jacco Visser De Skou 7  (voor één periode)

 

Verder is er in de groep Pastorale contactpersonen het één en ander gewijzigd. In de dienst van 14 mei zal hier ook aandacht aan worden besteed.

 

Namens de kerkenraad, Jaap Bosgra (beleidsouderling)

 

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters van de PGM bestaat uit:

 Voorzitter Jan Zijlstra  Ouderling-kerkrentmeester
Secretaris Hille Vellema  Ouderling-kerkrentmeester
 Penningmeester1 Hendrik Hijma  Ouderling-kerkrentmeester
Penningmeester2 Dirk Lei   Kerkrentmeester
Algemeen Anne Kooistra  Ouderling-kerkrentmeester
  VACANT Kerkrentmeester
  VACANT Kerkrentmeester

  

Het College van kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De verantwoordelijkheid hierover heeft de kerkenraad aan het college gedelegeerd. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder heeft het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het college voor de behandeling van beheerszaken.

De (financiële) middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. Het speelt een rol bij het benoemen van een predikant of kerkelijk werker, het organiseren van activiteiten, het samenwerken met andere gemeenten en partners, het onderhouden van het gebouw. De wijze waarop het geld wordt besteed zegt vaak meer over de gemeente dan allerlei beschouwingen.

Kerkrentmeesters hebben als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden, zo staat het omschreven in de Kerkorde: Ordinantie 11.

Sinds 2017 maakt het college van kerkrentmeesters van PGM gebruik van het Kerkelijke Administratiekantoor (KKA) in Drachten. Zij zetten de financiële administratie van de kerk in Twinfield, waardoor er voortdurend inzicht is in de financiële situatie van de kerk.

De voornaamste inkomsten van de kerk zijn de bijdragen van de leden (de Kerkbalans, Solidariteitskas en collectes), daarnaast zijn er pacht- en huurinkomsten, rente en monumentale subsidies.

Binnen de PGM hebben wij het beheer over 2 kerkgebouwen, een pastorie, een kosterswoning, landerijen en 2 begraafplaatsen (Hallum en Hijum/Finkum). Voor het beheer van de landerijen maken wij ook gebruik van het Kerkelijke Administratiekantoor (afdeling Vastgoed).

Twee nieuwe penningmeesters:

Martin Stavleu heeft vanaf juni 2020 zijn taken als penningmeester overgedragen aan Hendrik Hijma en Dirk Lei. In de praktijk zal dit inhouden dat Hendrik zich voornamelijk bezighoudt met de dagelijkse gang van zaken zoals betalen, facturen, beheer bankrekeningen, contact met de KKA (administratie kantoor, opstellen begroting en jaarrekening etc.). Dirk richt zich vooral op de collectes, Kerkbalans en Solidariteitskas. Omdat er nu een verdeling van de taken is, hebben we ook een extra emailadres aangemaakt.

➢ Hendrik heeft als e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit mailadres kunt u dus gebruiken voor het indienen van declaraties, facturen etc.

➢ Dirk gebruikt het al bestaande e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Via dit mailadres kunt u al uw overige vragen stellen. 

Dienst in Hallumer kerken beluisteren waar u maar wilt

Door nieuwe technische middelen die we sinds enkele jaren ook binnen de Protestantse gemeente Mariëngaarde in Hallum gebruiken is het mogelijk om alle kerkdiensten die in De Hoeksteen of de Sint Maartenkerk plaatsvinden (ook rouw-, trouw- en andere speciale diensten!) aan te bieden aan mensen die niet in het kerkgebouw aanwezig kunnen zijn. De rechtstreekse uitzending van de ochtenddiensten op zondag is te beluisteren door te klikken op het icoontje van Kerkomroep. Als gevolg van de corona-crisis is er nieuwe apparatuur aangeschaft om ook diensten via beeld uit te kunnen zenden vanuit de Hoeksteen. Deze diensten zijn te bekijken én te beluisteren via Kerkdienstgemist.

Zowel Kerkomroep als Kerkdienstgemist biedt de mogelijkheid om eerder opgenomen diensten terug te vinden. Deze kunt u op elk gewenst moment terugluisteren of opslaan op uw eigen computer. Wel is het bij beide organisaties zo dat de diensten na enkele maanden weer van de site verwijderd worden. 

 

Info over gebruik website PGM Hallum

Beste mensen,

De meest actuele informatie over de activiteiten in onze gemeente staat op de site en wordt wekelijks ook aangevuld. 

Onder het kopje Foto's staat ons foto-album en dit wordt regelmatig aangevuld met foto's van onze 'huisfotograaf' Klaas Greydanus.

Het beluisteren van de diensten in De Hoeksteen en de Sint Maartenkerk is mogelijk door te klikken op het kopje Beluister de dienst en dan vervolgens het gebouw waar de dienst wordt gehouden. Deze optie is alleen te gebruiken op de zondagochtend als de dienst plaatsvindt. De opname begint meestal ca. 15 minuten vantevoren.

Oudere opnames zijn terug te vinden op www.Kerkomroep.nl en op die website te zoeken onder plaatsnaam Hallum naar één van beide kerkgebouwen.

De liturgie van de zondagse eredienst is elke week vanaf zaterdag al te vinden door onder het kopje Erediensten te zoeken naar de juiste zondag en dan op de regel 'Klik hier voor de liturgie' te klikken.

Verder is voor mensen die zich geregistreerd hebben en hun eigen inloggegevens voor de site hebben de maandelijkse editie van Tsjerkepraat leesbaar. Ook de Zondagsgroet is momenteel alleen nog beschikbaar voor geregistreerde leden ivm de privacy-gevoelige informatie die er soms op staat.

Deze beide media van onze gemeente zijn te vinden onder het kopje Gemeente. Van beide uitgaves zijn ook oudere versies nog op de betreffende pagina terug te vinden.

Mocht u verder nog suggesties hebben voor aanvullingen of verbeteringen stuur dan een reactie naar onze electronische brievenbus: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vriendelijke groet,

Bennie Bosma namens de website-commissie

Contactgegevens

Adresgegevens kerkgebouwen:

De Hoeksteen

Langebuorren 4

9074 CE

 

Sint Maartenkerk

Kerkpad 1

9074 BX 

 

Coördinator kosters en gebruik kerkgebouwen:

Thijs en Bea Bolhuis, tel. 0518-432091

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Postadres:

Postbus 12, 9074 ZL HALLUM

 

Scriba:

Klaarke Grasman

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Webmaster:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ANBI

Kerkgenootschappen moeten vanaf 1 januari 2016 voldoen aan de publicatieplicht voor ANBI’s (= Algemeen Nut Beogende Instelling). Onze gemeente hoort bij een kerkgenootschap met een zogenoemde groepsbeschikking van de Belastingdienst, maar moet wel afzonderlijk voldoen aan de publicatieplicht.

Op deze pagina geven de verschillende colleges van onze kerk inzicht in hun gegevens om op die manier te voldoen aan de publicatieplicht voor een ANBI.

ANBI-gegevens-kerkelijke-gemeente PGM Hallum

ANBI-gemeente PGM Hallum  (RSIN nr. 825409949)

ANBI Diaconie Hallum (RSIN nr. 825410277)