Van de muziektafel

Van de muziektafel Kerkmuziek in het algemeen en die van Hallum in het bijzonder ondergaat grote veranderingen in deze periode. Voordat in 2013 het nieuwe liedboek uitkwam vonden er meerdere bijeenkomsten plaats, onder meer in de Bergkerk te Amersfoort, waar mensen die met kerkmuziek te maken hebben bijeenkwamen en geïnformeerd werden over dat nieuwe liedboek. Dat gebeurde met lezingen, workshops en met samen zingen. Nu we 5 jaar verder zijn blijkt de mooie diversiteit van de liederen velen aan te spreken en maken we ook in Hallum graag gebruik van de grote liederenschat uit deze nieuwe bundel.

Een stukje geschiedenis over gemeentezang: Tegenwoordig wordt de kerk en kerkgang steeds meer beleefd als een ontmoetingsplek van en voor gelovigen. Vroeger was de kerk vooral een plek waar je vol ontzag eerbiedig luisterde naar wat dominee te vertellen had over God en Zijn gebod en werden de liederen op hele noten traag en niet-ritmisch gezongen. De preek, bestaande uit 3 delen werd onderbroken door een lied (lees: psalm). Ik zelf herinner me uit mijn kindertijd vooral de geur van pepermunt en eau-de-cologne. Voor velen van ons is het orgel een soort ‘heilig’ instrument, omdat het altijd al in die kerk stond en er altijd al op gespeeld werd (vaak een tikje geheimzinnig achter een gordijntje) en omdat er altijd al bij gezongen werd. De mooie en vertrouwde geloofsliederen.

Toch was dat ooit niet zo. Het orgel is in de kerk terecht gekomen omdat het oorspronkelijk een heel erg veel lawaai makend instrument was en alleen de grote (stads)kerken groot genoeg waren om dat geluid te herbergen. In de Rooms Katholieke kerken waren voor de reformatie al wel orgels, maar Calvijn noemde het “de sirene van de duivel”. Ook werd het wel “Satans fluytenkast” genoemd. Na de reformatie en de gevolgen daarvan (de gemeente moest nu actief zingen!) werd het orgel na fel verzet toch ingezet om de onsamenhangende gemeentezang dwingend dezelfde kant op te sturen. Kleine kerken hadden toen nog een voorzanger, meestal de (boven)meester van school, tevens vaak koster van de kerk. Die ging met luide stem voor in het zingen van de melodie van de psalm, tot 1773 meestal die van Datheen. Maar ook de dorpskerken gingen met de nieuwe mode mee: er moesten orgels komen; vaak geschonken door rijke edelen uit het dorp, die zo hun naam verbonden aan de kerk.

En zo is het gekomen dat in vrijwel alle kerken nu orgels staan die de kerkelijke gemeenten al weer zo’n 400 jaar helpen bij het zingen van de kerkliederen. Eerst alleen de berijmde psalmen, later voorzichtig aan ook “eenige gezangen” en tegenwoordig met een ruime hoeveelheid diverse soorten 14 liederen. Naast het begeleiden van gemeentezang werd het orgel ook ingezet tijdens marktdagen om voor ‘het volk’ leuke melodietjes gevarieerd te laten horen. Dit ging na een tijd uiteindelijk over in het spelen van orgelconcerten; vaak op heel hoog niveau, als een ware kunstvorm.

De nieuwe tijd

Een van de grote veranderingen in de kerkmuziek van nu en de toekomst is wel, dat het begeleiden van samenzang niet alleen meer met een orgel gebeurt. Ook andere instrumenten gaan een rol spelen in de begeleiding van samenzang. En waarom ook niet? Nieuwe liederen worden modern gecomponeerd, denk maar aan de vele opwekkingsliederen die een popband-bezetting hebben. Mooie luisterliederen kunnen heel goed als solozang klinken en met een gitaar begeleid worden. Maar ook fluit, klarinet, viool, trompet, blazersgroepen, bandjes compleet met drumstel, alles kan gebruikt worden om de samenzang te begeleiden. Dit zal zeker gaan zorgen voor een afwisselend karakter van de erediensten.

In Hallum lopen we mee in de voorste gelederen bij de landelijke ontwikkelingen in kerkmuziek. We denken in de Werkgroep Erediensten na over de rol van het kerklied in onze gemeente en ook tijdens gemeente avonden en op bezinningsdagen voor de kerkenraad is “muziek in de kerk” een vaak besproken onderwerp. Vanuit de Werkgroep Erediensten is het idee geïnitieerd om een denktank te vormen van 3 mensen die nadenken over de vraag hoe ‘kerkmuziek nieuwe stijl’ in bruikbare vormen te gieten is voor onze Hallumer gemeente. Hiervoor zijn Janneke Hellema en Knillis Brouwer benaderd om samen met mij hierover na te denken. Dit is nu in pril stadium en mochten daar bruikbare bevindingen uit voortkomen, dan zullen die te zijner tijd gecommuniceerd worden.

Een mooi voorbeeld van het vormgeven van muziek in de kerk op de nieuwe manier zijn bijvoorbeeld de zangdiensten van de laatste tijd. Nadat we een aantal jaren vooral zangdiensten hadden met veel liederen uit de bundel van Johannes de Heer, kennen we tegenwoordig thema diensten. Rondom een woord, een thema zoekt de zangdienstcommissie niet alleen passende liederen, maar ook een passende bezetting door diverse instrumenten en zangers. De zangdienstcommissie bestaat uit Afke Bruinsma, Margriet Lei-Canrinus, Knillis Brouwer, Hindrik Hijma en Harry Maring. Ikzelf heb vooral een adviserende rol, componeer de muziek, oefen met de instrumentalisten of zangers en speel zelf actief mee op orgel of piano. Tot zover berichten vanaf de muziektafel.

Allen een fijne zomer gewenst.

Harry Maring

Komende activiteiten

Bijbelkring

Komende maandagavond, 18 september, is de eerste gelegenheid van het nieuwe seizoen om aan te schuiven bij de Bijbelkring. We nemen bij deze kring ons uitgangspunt in de teksten die op het leesrooster staan voor de zondag daarna. Wat staat er, wat zijn de achtergronden? Wat raakt je in de tekst en welke vragen heb je erbij? Samen gaan we in gesprek over de betekenissen uit de tekst voor je eigen leven. Iedereen is welkom om mee te doen. We beginnen maandagavond om 19.45 uur, in de rode zaal van de Hoeksteen. De teksten die we gaan lezen zijn Exodus 32: 71-14 en Galaten 5: 16-24.

Kleine kring en kring “Op weg langs levensvragen”

Naast de Bijbelkring gaan er binnenkort twee andere kringen van start. We hopen dat er een heleboel mensen mee komen doen en met elkaar in gesprek gaan over leven en geloven. 

Voor beide kringen kun je je opgeven bij ds. Jeannette van den Boogaard, 0518-419979, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op weg langs levensvragen

Ben je bezig met allerlei levensvragen? Stel je jezelf regelmatig vragen als ‘hoe ga ik om met stress’, ‘welke focus heb ik’, ‘hoe maak ik keuzes’?. Dan is deze kring vast iets voor jou. Tien avonden, die allemaal zo’n levensvraag als startpunt hebben. Samen zoeken naar hoe je je weg vindt in het leven. En daarbij spiegelen we onze weg aan die van Jezus en proberen we te ontdekken of de weg die Jezus ging ons kan helpen. Geef je op!

Kleine kring

Vorig jaar hebben er in onze gemeente 2 kleine kringen gedraaid. Ze kwamen regelmatig met dezelfde, vertrouwde kring bij elkaar en hebben in de kring hun geloof gedeeld en verdiept. De rode draad van de bijeenkomsten waren levensthema’s uit de psalmen. Soms werd er samen gegeten, steeds iemand anders bereidde het voor, en samen hebben deze 2 kringen bv. een ‘Meat & Eat’ met vluchtelingen georganiseerd. Komend jaar willen we graag verder met deze kleine kring. We hopen dat zich nieuwe mensen aanmelden om mee te doen, zodat er nieuwe kringen gevormd kunnen worden. Meer weten of je aanmelden? Neem gerust contact op.

Verkorte bezwaarprocedure ivm nieuwe ambtsdrager


Gemeenteleden van Mariengaarde,

Blij zijn we met toezegging van Hille Vellema om als Ouderling Kerkrentmeester zitting te willen nemen in de kerkenraad. Echter komt hierdoor de bezwaartermijn van twee weken wel in het geding. We willen u vragen als u bezwaren heeft tegen de bevestiging van Hille Vellema om die uiterlijk voor vrijdagmiddag, 12 mei 2017, 17:00 uur kenbaar te maken.
In overweging dat u allen instemt met deze eenmalige procedure wijziging.

een vriendelijke groet,

Namens kerkenraad
Jos Dijkmeijer

Welkom en afscheid van ambtsdragers

Bij dezen kan de kerkenraad aan de gemeente de namen bekend maken van de gemeenteleden welke bereid zijn gevonden zitting te nemen in de kerkenraad.

Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozene kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente. Tot woensdag 10 mei a.s. hebt u de tijd om deze bezwaren schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de kerkenraad in te dienen.

Onderstaand in volgorde: de aftredende kerkenraadsleden en de toetredende gemeenteleden. De bevestigingsdienst van de nieuwe ambtsdragers en het afscheid nemen van de aftredende ambtsdragers vindt plaats op zondag 14 mei a.s.

 

De volgende ambtsdragers zijn in 2017 aftredend:

Diakenen: Anneke Luehof en Sjoeke Vellema-Zijlstra

Wijkouderlingen: Sjoerd van der Meer, Trijn Pool-Ritzema en Wytske Wassenaar-Venema

Beleidsouderling: Jaap Bosgra

Voorzitter: Jos Dijkmeijer

 

Toetredende gemeenteleden:

Diakenen: Tineke Vellema-Smit Hegebuorren 8 en Jetty van Gunst-Boersma Meekmawei 9

Wijkouderlingen: Jiskje de Vries-Hellema Noordermiedweg 2C, Hinke de Vries-de Vries Doniaweg 12A en Gerben Talsma Ondersmastate 11

Ouderling kerkrentmeester: 1 vacature

Beleidsouderling: Cor Hellema Jouwsmabuorren 8

Voorzitter: Dirk Vis Offingaweg 2A

 

Beschikbaar voor termijnverlenging:

Jeugdouderling: Jacco Visser De Skou 7  (voor één periode)

 

Verder is er in de groep Pastorale contactpersonen het één en ander gewijzigd. In de dienst van 14 mei zal hier ook aandacht aan worden besteed.

 

Namens de kerkenraad, Jaap Bosgra (beleidsouderling)

 

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters van de PGM bestaat uit:

·         Voorzitter:                        Jan Zijlstra                          Ouderling-kerkrentmeester

·         Penningmeester:            Martin Stavleu                        Ouderling-kerkrentmeester

·         Secretaris:                          Hille Vellema                     Ouderling-kerkrentmeester

·         Algemeen:                         Anne Kooistra                    Ouderling-kerkrentmeester

·         Siebe Post                                                                         Kerkrentmeester

·         Vacant                                                                              Kerkrentmeester

Het College van kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De verantwoordelijkheid hierover heeft de kerkenraad aan het college gedelegeerd. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder heeft het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het college voor de behandeling van beheerszaken.

De (financiële) middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. Het speelt een rol bij het benoemen van een predikant of kerkelijk werker, het organiseren van activiteiten, het samenwerken met andere gemeenten en partners, het onderhouden van het gebouw. De wijze waarop het geld wordt besteed zegt vaak meer over de gemeente dan allerlei beschouwingen.

Kerkrentmeesters hebben als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden, zo staat het omschreven in de Kerkorde: Ordinantie 11.

Sinds 2017 maakt het college van kerkrentmeesters van PGM gebruik van het Kerkelijke Administratiekantoor (KKA) in Drachten. Zij zetten de financiële administratie van de kerk in Twinfield, waardoor er voortdurend inzicht is in de financiële situatie van de kerk.

De voornaamste inkomsten van de kerk zijn de bijdragen van de leden (de Kerkbalans, solidariteitskas en collectes), daarnaast zijn er pacht- en huurinkomsten, rente en monumentale subsidies.

Binnen de PGM hebben wij het beheer over 2 kerkgebouwen, een pastorie, een kosterswoning, landerijen en 2 begraafplaatsen (Hallum en Hijum/Finkum). Voor het beheer van de landerijen maken wij ook gebruik van het Kerkelijk Administratiekantoor (afdeling Vastgoed).