Collecte-bestemmingen februari

Op zondag 2 februari is de collecte bestemd voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat Landbouw in Oeganda. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Collecteer mee zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.

Zondag 9 februari, Heilig Avondmaal, is de collecte bestemd voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat Moldavië. Kerk in Actie heeft 3 projecten in Moldavië waaronder het project: Levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen. Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië, werkt ongeveer een kwart van de bevolking in het buitenland. Ouderen en kinderen blijven dikwijls alleen achter, er is niemand die voor ze zorgt. Alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de economische crisis. Zij kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien en kinderen groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht. Velen hebben slechts een klein pensioen waar ze onmogelijk van rond kunnen komen. De overheid biedt hen geen ondersteuning en familie is er niet of probeert te overleven in het buitenland en laat de ouderen aan hun lot over. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed, zijn medicijnen onbetaalbaar en zijn ze niet in staat hun gasen lichtrekening te betalen waardoor ze ’s winters in de vrieskou zitten. Vele mensen vereenzamen op deze manier. De christelijke organisatie Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd. In deze dorpen wonen zo’n 300 ouderen, waarvan 47 alleenstaand zijn.

Op zondag 16 februari, Fryske tsjinst, is de collecte bestemd voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat Landbouw Kameroen. De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio. Steun de bevolking in dit extreem kwetsbare gebied met uw collecte.

Zondag 23 februari is de collecte bestemd voor Project Schuldhulpmaatje. Het doel van het project: Alles wat Schuldhulpmaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal. Visie van het project: Naastenliefde is onze basis en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Met onze Schuldhulpmaatje aanpak willen we een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee versterken wij de diaconale inzet van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties.

Missie van het project:

− Bijdragen aan schuldenvrij leven van mensen.

− Voorkomen en duurzaam oplossen van schuldproblematiek.

− Hulp vanuit verbondenheid tussen mensen.

− Vroegtijdig bereiken van mensen in dreigende financiële nood.

− Goed opgeleide vrijwilligers wiens hulp aanvullend is op die van professionals.

Bovenstaande collectes bevelen wij u van harte aan.

Namens het College van Diakenen, Marian Frankena