College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters van de PGM bestaat uit:

·         Voorzitter:                        Jan Zijlstra                          Ouderling-kerkrentmeester

·         Penningmeester:            Martin Stavleu                        Ouderling-kerkrentmeester

·         Secretaris:                          Hille Vellema                     Ouderling-kerkrentmeester

·         Algemeen:                         Anne Kooistra                    Ouderling-kerkrentmeester

·         Siebe Post                                                                         Kerkrentmeester

·         Vacant                                                                              Kerkrentmeester

Het College van kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De verantwoordelijkheid hierover heeft de kerkenraad aan het college gedelegeerd. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder heeft het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het college voor de behandeling van beheerszaken.

De (financiële) middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. Het speelt een rol bij het benoemen van een predikant of kerkelijk werker, het organiseren van activiteiten, het samenwerken met andere gemeenten en partners, het onderhouden van het gebouw. De wijze waarop het geld wordt besteed zegt vaak meer over de gemeente dan allerlei beschouwingen.

Kerkrentmeesters hebben als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden, zo staat het omschreven in de Kerkorde: Ordinantie 11.

Sinds 2017 maakt het college van kerkrentmeesters van PGM gebruik van het Kerkelijke Administratiekantoor (KKA) in Drachten. Zij zetten de financiële administratie van de kerk in Twinfield, waardoor er voortdurend inzicht is in de financiële situatie van de kerk.

De voornaamste inkomsten van de kerk zijn de bijdragen van de leden (de Kerkbalans, solidariteitskas en collectes), daarnaast zijn er pacht- en huurinkomsten, rente en monumentale subsidies.

Binnen de PGM hebben wij het beheer over 2 kerkgebouwen, een pastorie, een kosterswoning, landerijen en 2 begraafplaatsen (Hallum en Hijum/Finkum). Voor het beheer van de landerijen maken wij ook gebruik van het Kerkelijk Administratiekantoor (afdeling Vastgoed).