Welkom en afscheid van ambtsdragers

Bij dezen kan de kerkenraad aan de gemeente de namen bekend maken van de gemeenteleden welke bereid zijn gevonden zitting te nemen in de kerkenraad.

Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozene kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente. Tot woensdag 10 mei a.s. hebt u de tijd om deze bezwaren schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de kerkenraad in te dienen.

Onderstaand in volgorde: de aftredende kerkenraadsleden en de toetredende gemeenteleden. De bevestigingsdienst van de nieuwe ambtsdragers en het afscheid nemen van de aftredende ambtsdragers vindt plaats op zondag 14 mei a.s.

 

De volgende ambtsdragers zijn in 2017 aftredend:

Diakenen: Anneke Luehof en Sjoeke Vellema-Zijlstra

Wijkouderlingen: Sjoerd van der Meer, Trijn Pool-Ritzema en Wytske Wassenaar-Venema

Beleidsouderling: Jaap Bosgra

Voorzitter: Jos Dijkmeijer

 

Toetredende gemeenteleden:

Diakenen: Tineke Vellema-Smit Hegebuorren 8 en Jetty van Gunst-Boersma Meekmawei 9

Wijkouderlingen: Jiskje de Vries-Hellema Noordermiedweg 2C, Hinke de Vries-de Vries Doniaweg 12A en Gerben Talsma Ondersmastate 11

Ouderling kerkrentmeester: 1 vacature

Beleidsouderling: Cor Hellema Jouwsmabuorren 8

Voorzitter: Dirk Vis Offingaweg 2A

 

Beschikbaar voor termijnverlenging:

Jeugdouderling: Jacco Visser De Skou 7  (voor één periode)

 

Verder is er in de groep Pastorale contactpersonen het één en ander gewijzigd. In de dienst van 14 mei zal hier ook aandacht aan worden besteed.

 

Namens de kerkenraad, Jaap Bosgra (beleidsouderling)